Mielen hyvinvointi

MindBuddy-palvelu

Nopeasti muuttuva, epävarman oloinen (työ)elämä vaatii paljon meiltä kaikilta. Kova paine voi kadottaa ilon elämästä ja pitkään jatkunut stressi johtaa työuupumukseen. Siksi työpaikalla tapahtuva mielen joustavuudesta huolehtiminen on tärkeää koko organisaation onnistumisen kannalta. Se on menestystekijä, joka mielen hyvinvoinnin lisäksi takaa myös organisaation tuottavuuden, kehittymis- ja muutoskyvykkyyden sekä vetovoimaisuuden.

Käytännönläheinen MindBuddy ennaltaehkäisee mielen hyvinvoinnin haasteita ja jaksamisen ongelmia organisaation kaikilla tasoilla. Se tarjoaa tukea, taitoja ja työkaluja ongelmallisten tilanteiden käsittelemiseen ajoissa – jo ennen toimintakyvyn laskua, uupumusta tai sairauslomaa.

Palvelun toteutus

MindBuddy soveltuu sekä yksilöiden että yhteisöjen mielen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toimintamalli on asiakaslähtöinen ja joustava, mikä tekee yhteistyöstä vaivatonta.

Voimavarakeskeinen työskentely etenee seuraavasti:

 1. Yhteistyö aloitetaan aina itsearviointiin perustuvalla kyselyllä, jonka avulla selvitetään vastaajien mielen hyvinvoinnin sen hetkinen tila. Alkukartoitus (Maslach Burnout Toolkit™) toimii yksittäisten työntekijöiden ja esihenkilöiden sekä tiimien ja työyhteisöjen mielen hyvinvoinnin mittarina.
 2. Tukitarpeen määrittelemisen aikana tehdään päätös tilanteeseen sopivista mielen hyvinvoinnin tukitoimista. Alkukartoituksen tulosten ja mielen ammattilaisen kanssa käydyn keskustelun pohjalta aloitetaan tarpeen mukaan henkilökohtaiset  tukikeskustelut, pulmatilanteita ennaltaehkäisevien taitojen valmennukset tai toimintatapojen kehittämiseen tähtäävä työskentely.
 3. Aktiivisen työskentelyn vaiheessa työstetään itse asiaa! Mielen hyvinvoinnin tuki toteutetaan tarpeen mukaan joko yksittäisinä täsmätoimina tai kokonaisina palvelupaketteina. Oleellista on, että työskentelyyn sisältyy ongelmien ennaltaehkäisemisen lisäksi myös mielen hyvinvointia vahvistavia ja ylläpitäviä toimenpiteitä.
 4. Työskentelyn vaikuttavuuden arvioiminen tapahtuu sen loppuvaiheessa itsearviointikyselyllä. Edistymistä ja mielen hyvinvoinnissa tapahtunutta muutosta mitataan peilaamalla saatuja vastauksia alkukartoituksen tuloksiin.
 5. Työskentelyn viimeisessä vaiheessa käydään vielä yhdessä läpi ne työkalut, jotka auttavat juuri teitä ylläpitämään mielen hyvinvointia (työ)arjessa myös jatkossa.

Yhteistyö on aina luottamuksellista eikä sen aikana käytyjen keskustelujen sisältöjä kirjata mihinkään järjestelmään tai raportoida eteenpäin. MindBuddy toteutetaan valintanne mukaan joko etänä, kasvokkain tai hybridinä. Valmentavalla otteella toteutetun työskentelyn lisäksi MindBuddyn ammattilaiset toimivat myös organisaation sisäisinä mielen tukihenkilöinä, joko toistaiseksi tai määräajan.

Second Seld Mind buddy
Second Self Mind buddy yksilo 1

MindBuddy yksilöille

(Työ)elämässä tulee väistämättä vastaan tilanteita, jotka haastavat mielen hyvinvointia. Voi olla, että muutos murehduttaa, ilmapiiri ahdistaa tai yhteistyö ei ota sujuakseen. Suorituksia ja tuottavuutta korostavassa ympäristössä jopa oma minä saattaa välillä tuntua arvottomalta. Mielen ammattilaisen kanssa käytävät keskustelut auttavat sinua tunnistamaan, mistä kenkä puristaa.

Yhteistyön aikana pääset käsittelemään mieltäsi vaivaavia asioita jo ennen isojen ongelmien ilmaantumista. Varaa aika mielen ammattilaisen pakeille, jos sinulla on esimerkiksi seuraavanlaisia tuntemuksia:

 • yksinäisyyden kokemus
 • ulkopuolisuuden tunne
 • motivaatiovaje
 • riittämättömyyden tunne
 • ahdistunut olo
 • aloittamisen ja aikaansaamisen vaikeudet
 • ylikierroksilla käyminen ja jatkuva ylisuorittaminen
 • arvottomuuden kokemus
 • kokemus hallinnan tunteen menettämisestä
 • univaikeudet

Ensimmäisessä tapaamisessa päätät MindBuddyn ammattilaisen kanssa yhdessä, millainen työskentelytapa sopii juuri sinun tilanteeseesi parhaiten. Terapeuttisen keskustelun sijaan saatat hyötyä työnohjauksesta tai ratkaisukeskeisestä valmennuksesta. Yhteistyön ytimessä ovat kuitenkin aina ne asiat, joihin sinä toivot muutosta. 

Työskentely auttaa sinua nykyhetkeen kohdistuvan pohdinnan ohella suuntaamaan katseesi myös tulevaan.

Yksilötyöskentely sisältää kuusi 60 minuutin mittaista tapaamista.

MindBuddy esihenkilöille, tiimeille ja työyhteisöille

MindBuddyn taitovalmennukset ja työpajat auttavat esihenkilöitä, tiimejä ja kokonaisia työyhteisöjä ottamaan haltuun sellaisia taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat vahvistamaan mielen hyvinvointia kannattelevaa toimintamallia.

Nopea muutos on tänä päivänä osa meidän kaikkien (työ)arkea. Monet perinteiset toimintamallit ja tehtävät siirtyvät historiaan, jolloin sujuvan yhteistyön toteutuminen tarkoittaa aivan uudenlaisen lähestymistavan valitsemista.

Kyky työskennellä itse- ja yhdessä ohjautuvasti, olla vuorovaikutuksessa tunnetaitoisesti ja suhtautua itseensä myötätuntoisesti ovat harvoin synnynnäisiä ominaisuuksia. Sen sijaan ne ovat taitoja, joita jokainen meistä voi oppia. Yhteistyön aikana keskitytään muun muassa seuraaviin aiheisiin:

 • Itse- ja yhdessäohjautuvuus
 • tunnetaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • empatia- ja myötätuntotaidot
 • itsemyötätunto
 • luottamuksen rakentaminen
 • palautetaidot
 • kuunteleminen ja vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • häpeän kohtaaminen työarjessa
 • reflektiotaidot työn voimavarana

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittyessä, avoimuuden lisääntyessä ja itsensä johtamisen taitojen parantuessa myös aikaansaaminen ja toiminnan tuottavuus, hyvä työilmapiiri ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi vahvistuvat – ongelmanratkaisukyvyn ja luovuuden lisääntymisestä puhumattakaan.

Valmennusten ja työpajojen kesto on neljä tuntia per sessio. Työstettävistä aiheista sovitaan tilannekohtaisesti erikseen.

Second Self Mind buddy
Second Self Mind buddy organisaatio

MindBuddy koko organisaatiolle

MindBuddyn luennot ja webinaarit ovat koko organisaatiolle suunnattuja, osallistavia tilaisuuksia. Kohtaamisten tavoitteena on tiedon jakamisen ja yhteisen keskustelun kautta purkaa mielen hyvinvoinnin ongelmiin liittyvää häpeää.

Tällä hetkellä mielen hyvinvoinnin häiriöt ovat yksi yleisimmistä työpoissaolojen ja sairauspäivärahan saamisen syistä. Silti yli puolet suomalaisista haluaisi salata asian työyhteisöltään – esihenkilöt mukaan lukien. Tästä huolimatta yliläikkyvä kuormitus näkyy (työ)arjessa muun muassa uupumuksena ja masennuksena, mikä taloudellisten menetysten lisäksi aiheuttaa myös inhimillistä kärsimystä.

MindBuddy-luennot ja webinaarit vahvistavat avointa ilmapiiriä ja luovat yhteistä kieltä mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista puhumiseen.Tällä hetkellä ajankohtaisia, monia organisaatioita koskettavia teemoja ovat esimerkiksi:

 • pandemia-ajan aiheuttama yksinäisyys
 • etätyöstä hybridityöhön siirtyminen
 • henkilökohtaisen elämän ja työn yhteensovittaminen
 • työelämän muutos ja sen aikaansaama epävarmuus
 • erilaisuuden/moninaisuuden hyväksyminen

 (Työ)arjessa tapahtuva mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää koko organisaation menestymisen kannalta. Siksi avoin ja hyväksyvä suhtautuminen sitä kohtaan on tärkeää paitsi organisaation toimintakyvyn, myös mielen hyvinvointia tukevan kulttuurin rakentumisen näkökulmasta. 

MindBuddy-paketit

Temaattiset ja täysin itsenäiset Buddy-paketit tukevat mielen hyvinvointia kohdennetusti. Toimintamalliltaan tunnetaitoja kehittävä SelfBuddy, erityistä (työ)arkea tukeva LifeBuddy sekä kuoleman ja surun kohtaamisen taitoja valmentava DeathBuddyn ovat kuitenkin yhteneväisiä MindBuddyn kanssa. Lisäksi Buddy-paketit ovat isosisaruksensa tavoin rooli, tehtävä ja toimialariippumattomia.

mindbuddy-paketti
SelfBuddy Jaksamisen tuki

SelfBuddy

– tunnetaitojen kompassi

SelfBuddy on tunnetaitojen kehittämiseen keskittynyt palvelukokonaisuus, jonka avulla opit tunnistamaan, ymmärtämään ja johtamaan tunteitasi. Samalla saat käyttöösi keinoja ja menetelmiä, jotka auttavat sinua viemään oppimaasi käytäntöön, osaksi jokapäiväistä arkeasi.

Tunteet ovat väistämättä läsnä (työ)arjessa, halusimme tai emme. Ne myös vaikuttavat kaikkeen toimintaamme, sillä tunnemme ja koemme tunteita jatkuvasti. Siksi työpaikallakin on tärkeää selvittää, mikä on se omalle yhteisölle luontevin tapa huomioida tunteet ja toimia niiden kanssa.

Vuorovaikutustilanteissa tunnetaitoinen toiminta tukee ihmisten välisen yhteyden ja sallivan, turvallisen ilmapiirin syntymistä. Lisäksi toimiva suhde omiin tunteisiin auttaa toimimaan myös (työ)arjessa kokonaisena ihmisenä. Positiivisella tunneilmastolla on todistetusti myönteinen vaikutus esimerkiksi tavoitteiden asettamiseen, päätöksentekoon ja yhteistyön tuloksiin – mielen hyvinvointia unohtamatta.

SelfBuddy sopii sekä yksilöiden että yhteisöjen tunnetaitojen kehittämiseen työtehtävistä, rooleista ja toimialasta riippumatta. SelfBuddyn toteutus onnistuu etänä ja lähitapaamisina, valintanne mukaisesti.

LifeBuddy Jaksamisen tuki

LifeBuddy

– erityisen arjen tuki

LifeBuddy on erityisen elämän hallintaan ja toimintakyvyn vahvistamiseen keskittyvä palvelu, joka antaa valmiuksia työssä eteen tulevien, kuormitusta aiheuttavien tilanteiden kohtaamiseen.

(Työ)arjessa erityinen tuki on hyödyllistä, koska aivojen rakenteellisista ja/tai toiminnallisista poikkeavuuksista johtuvat neuropsykiatriset vaikeudet pysyvät ihmisen mielen, ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen taustalla koko elämän ajan. Työssä tämä voi näkyä esimerkiksi:

 • toiminnanohjauksen vaikeuksina
 • joustamattomuutena
 • vahvana ennakoinnin tarpeena
 • pulmina tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn alueilla

Tiimi- ja ryhmätyön aikana monet toisista tavanomaisilta tuntuvat, sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluvat tilanteet taas voivat aiheuttaa haasteita ja kuormitusta – myös silloin, kun sinulla ei ole mitään diagnoosia.

Ympärillä toimivalle työyhteisölle palvelu tarjoaa tiedon lisäksi taitoja, joiden avulla yhteistyö voi toimia jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia ja voimavaroja parhaiten hyödyntävällä tavalla. Lisäksi työskentely toimii turvallisena tilana käsitellä niitä (työ)arjessa eteen tulevia erityisiä tilanteita, joissa jokainen osallistuja voi tarvita tukea.

Ratkaisukeskeisen ja käytännönläheisen LifeBuddyn toteutustavoista sovitaan aina tilannekohtaisesti.

DeathBuddy Jaksamisen tuki

DeathBuddy

– kuoleman kohtaaminen (työ)arjessa

DeathBuddy vahvistaa taitoja ja toimintavalmiuksia, joita jokainen työyhteisön jäsen, esihenkilö ja johtaja tarvitsee kohdatessaan kuoleman aiheuttaman, yhteisön sisäisen menetyksen tai omaa menetystään surevan työyhteisön jäsenen.

Kuolemasta puhuminen koetaan (työ)maailmassa usein hankalaksi, vaikka siihen työpaikoillakin joka päivä törmää joku meistä. Useimmiten kohtaamme tilanteen, jossa joku työyhteisömme jäsenistä on menettänyt läheisensä. Toisinaan saatamme myös menettää työkaverimme tai jonkun muun ihmisen oman organisaatiomme sisältä, joko äkillisesti tai sairauden uuvuttamana.

Kuolema ei kuitenkaan ole jokapäiväinen osa (työ)arkeamme, mikä haastaa valmiuksiamme kohdata menetyksiä ja niiden aiheuttamaa surua työpaikalla. DeathBuddy auttaa kehittämään näissä tilanteissa tarvittavia taitoja jo ennakolta, mikä helpottaa esimerkiksi esihenkilötyötä.

Yhteisen työskentelyn aikana käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Mitä kuolema merkitsee organisaatiossamme – mitkä ovat meidän omat käytäntömme siinä tilanteessa? Millaisia taitoja ja toimintamalleja me yhteisönä tarvitsemme?
 • Miten suhtaudun esihenkilönä tai tiiminvetäjänä ammatillisesti suruun tai surevan kohtaamiseen työyhteisössä? Miten olen arvostavasti läsnä? Mitä muita taitoja ja toimintamalleja tarvitsen?
 • Miten käsittelen menetyksen tai surevan kohtaamisen herättämiä tunteita työn kontekstissa

Lisäksi perehdytään ja harjoitellaan myös käytännössä niitä taitoja, jotka tukevat surun ja surevan kohtaamista työmaailmassa. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi empatia, arvostava läsnäolo, kuunteleminen ja kyky itse- ja yhteiseen reflektioon. Puolen päivän mittaisten sessioiden jälkeen työskentelyä jatketaan tarvittaessa yksilöllisinä valmennusprosesseina. Koko yhteisöä osallistavissa työpajoissa luotavat käytännöt ja toimintamallit puolestaan turvaavat yhteistyön toteutumisen myös niissä tilanteissa, joissa kuolema kohdataan työpaikalla.

Lisäksi DeathBuddy tarjoaa nopeasti tavoitettavaa keskusteluapua tilanteissa, joissa organisaation sisällä on kohdattu äkillinen kuolemantapaus.

Varaa tapaaminen

Tapaamiset onnistuvat etänä kaikkialle Suomeen

Itsemyötätunto-opas

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737