Sujuva Arki
Ratkaisukeskeinen valmennus
Nepsy valmennus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiassa tapahtuva työskentelymme on luottamuksellista eikä sitä kirjata mihinkään tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuuteni jatkuu myös terapiasuhteen päättymisen jälkeen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiisi keskittyvää terapiaa, jossa sinä olet aina oman elämäsi paras asiantuntija. Terapian aikana pyrimme tunnistamaan asioita, jotka ovat hyvin ja jo toimivat elämässäsi. Tässä hetkessä pinnalla olevien asioiden lisäksi tehtäväni on auttaa sinua suuntaamaan katsettasi tulevaan. Siksi asetamme käynneillesi selkeitä tavoitteita ja keskitymme niiden aikana sinulle tärkeisiin asioihin. Jotta voisit kokea hyötyväsi terapiasta, tärkeintä on puhua siitä, minkä sinä haluat olevan toisin. Minä puolestani kannustan sinua löytämään uusia näkökulmia mieltäsi askarruttaviin asioihin ja tuen sinua muutosmatkallasi. Itsetuntemuksesi lisääntyessä ja ongelmanratkaisutaitojesi parantuessa kykysi katsoa eteenpäin vahvistuu ja eläminen myös ongelmallisiksi kokemiesi asioiden kanssa helpottuu.

Toimintana ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nopeasti saavutettavaa, tehokasta ja voimaannuttavaa terapiaa, johon voit tulla ilman erillistä lähetettä. Yleensä lyhytterapialla tarkoitetaan 1 – 20 käyntikerran pituista työskentelyä, jossa keskitytään johonkin toivomaasi teemaan tai rajattuun ongelma-alueeseen. Koska lyhytterapia on matalan kynnyksen mielenterveystyötä, se sopii hyvin esimerkiksi akuuttien elämänkriisien käsittelemiseen sekä masennus- ja ahdistustilojen hoitamiseen.

Asiakkaitani lyhytterapiassa voivat olla yksilöt, pariskunnat ja perheet.

Ratkaisukeskeinen valmennus

Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa sinua kasvattamaan itsetuntemustasi ja parantamaan minäkuvaasi, kirkastamaan arvojasi ja selkeyttämään tavoitteitasi, kehittämään vuorovaikutus- ja tunnetaitojasi sekä lisäämään kokemusta elämän merkityksellisyydestä.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa yhteistyömme perustuu näkemykseen, jonka mukaan sinä olet oman itsesi, työsi ja ihmissuhteidesi paras asiantuntija. Uskon, että sinulla itselläsi on voimavarat ja keinot myös ongelmiesi ratkaisemiseen. Valmennuksen aikana autan sinua suuntaamaan katsettasi tulevaisuuteen ja keskittymään ratkaisuihin ongelmiin keskittymisen sijaan. Tehtäväni on kannustaa sinua kulkemaan kohti sitä uutta, mitä haluat löytää nykyisen, haastavalle tuntuvan asian tilalle. Haluan vahvistaa toiveikkuuttasi, tilanteessa kuin tilanteessa.

Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa sinua kasvattamaan itsetuntemustasi ja parantamaan minäkuvaasi. Lisäksi valmennus tukee vuorovaikutus- ja tunnetaitojesi kehittymistä. Valmennuksen myötä myös arvosi ja tavoitteesi kirkastuvat, mikä vahvistaa merkityksellisyyden kokemusta elämässäsi.

Haluan valmennukseni palvelevan jokaisen asiakkaani ainutlaatuisuutta, joten rakennan valmennuksen sisällön aina sinun tarpeittesi ja toiveittesi pohjalta, yksilöllisten tarpeittesi mukaan.

Soile Roth Lyhyt terapia
Second self lyhyt terapia
Secon Self nepsyvalmennus
Second self terapia tuki

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Valmennuksessa opetellaan ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen syitä ja siihen johtavia tilanteita, vahvistetaan toimiviksi koettuja toimintatapoja ja löydetään yksilökohtaisia vahvuuksia.

Suomessa elää suuri joukko neuropsykiatrisia vaikeuksia omaavia ihmisiä, joiden oireilu johtuu aivotoiminnan rakenteellisesta ja / tai toiminnallisesta poikkeavuudesta. Oireet alkavat tavallisesti jo ennen kouluikää ja jatkuvat jossain muodossa koko elämän ajan. Tavallisimpia, kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä.

Nepsy-vaikeudet muodostavat kokonaisuuden, joka vaikuttaa ihmisen mieleen, ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Siksi monet arkielämän tilanteet aiheuttavat nepsy-ihmiselle haasteita ja kuormitusta, jotka vaikeuttavat hänen elämäänsä. Ulospäin tämä voi näkyä muun muassa toiminnanohjauksen vaikeuksina ja vetäytyvyytenä sosiaalisissa tilanteissa, joustamattomuutena, vahvana ennakoinnin tarpeena, pulmina tarkkaavuuden ja tunnesäätelyn alueilla sekä motorisena kömpelyytenä. Lisäksi nepsyn aistit voivat olla yli- tai aliherkkiä, jolloin esimerkiksi vaatteen kosketus iholla tuntuu häiritsevälle. Monesti nepsy-vaikeuksiin liittyy myös psykiatrisia häiriöitä, kuten masennusta tai ahdistusta.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on käytännönläheistä, tavoitteellista toimintaa, joka perustuu aina valmennettavan motivaatioon ja tarpeisiin. Tavoitteena on vahvistaa valmennettavan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennuksen aikana vahvistamme arjenhallintataitoja niin kotona, työssä, opintojen parissa kuin vapaa-aikana. Pyrimme yhdessä ymmärtämään näkyvän käyttäytymisen syitä ja tunnistamaan siihen johtavia tilanteita. Keskitymme vahvistamaan jokaisen henkilökohtaisia vahvuuksia ja toimiviksi havaittuja toimintatapoja. Koska oireiden voimakkuus ja ilmiasu vaihtelevat eri ihmisillä eri ympäristöissä, valmennuksen sisältö suunnitellaan aina yksilöllisesti. Lasten kohdalla valmennus painottuu vanhempien kanssa työskentelyyn.

Valmennus sisältää yleensä 5 – 15 tapaamista ja sen aiheuttamiin kustannuksiin voi hakea maksusitoumusta esimerkiksi lääkäriltä, TE-toimistosta tai sosiaalitoimesta.

Valmennusten lisäksi luennoin ja kierrän puhumassa neuropsykiatrisista vaikeuksista yhteistyössä Erityisvoimien kanssa otsikolla: Pintaa syvemmälle, neurokirjo tutuksi.

Varaa tapaaminen

Tapaamiset onnistuvat etänä kaikkialle Suomeen

Itsemyötätunto-opas

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737