Sujuva Työelämä
Valmennus ja työnohjaus

Business Coaching

Yhteistyömme lähtee aina liikkeelle niistä tavoitteista, joita kohti sinä haluat edetä. Prosessin aikana autan sinua kirkastamaan ajatuksiasi ja ottamaan käyttöön voimavarojasi niin, että voit saavuttaa tavoitteesi.

Business coaching -tapaamisissamme saat ainutlaatuisen tilaisuuden pysähtyä työelämässä merkityksellisiksi kokemiesi asioiden äärelle. Yhteistyömme lähtee aina liikkeelle niistä tavoitteista, joita kohti sinä haluat edetä. Prosessin aikana autan sinua kirkastamaan ajatuksiasi ja ottamaan käyttöön voimavarojasi niin, että voit saavuttaa tavoitteesi. Työskentelyn aikana en kuitenkaan anna sinulle valmiita vastauksia, vaan kannustan sinua löytämään itse omat vastauksesi. Tehtäväni coachinasi on siis toimia ajattelukumppaninasi, innostajanasi sekä kehittymisesi tukijana.

Työskentelymme perustuu luottamukseen, joten voit prosessin aikana turvallisin mielin tutkia itseäsi sekä haastaa omia asenteitasi ja uskomuksiasi. Pelkkiin suorituksiin keskittymisen sijaan yhteistyömme tarjoaa sinulle tilaisuuden myös oman itsesi ja intuitiosi kuuntelemiseen sekä kehittymiskohteittesi ja vahvuuksiesi tunnistamiseen.

Työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä, oppimista ja työhön sitoutumista parantavana menetelmänä business coaching soveltuu hyvin paitsi sinun, myös tiimisi, työyhteisösi tai koko organisaatiosi kehittämiseen erityisesti muutostilanteissa.

Työnohjaus

Toimintana työnohjaus on tavoitteellista oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia, joka vapauttaa voimavarojasi sekä työn, että sen rajojen pohtimiseen ja tunnistamiseen.

Työnohjauksessa keskitymme tutkimaan erityisesti työhösi liittyviä kokemuksia. Kokemustesi lisäksi istunnoissamme ovat tärkeässä roolissa tunteesi ja niiden tulkinta – siis sinä, kokonaisena ihmisenä. Työskentelymme tavoitteena on tukea ammatillista kasvuasi ja ammatti-identiteettisi kehittymistä valmiuksiasi kasvattavan, reflektiivisen keskustelun avulla.

Työnohjauksessa sinä olet oman asiasi asiantuntija, minä puolestani itse prosessin ohjaaja. Toimintana työnohjaus on tavoitteellista oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia, joka vapauttaa voimavarojasi sekä työn, että sen rajojen pohtimiseen ja tunnistamiseen. Vahvistaessaan kykyäsi kohdata muutoksia ja selvitä stressaavissa tilanteissa, työnohjaus tukee myös työhyvinvointiasi ja työkykyäsi. Lisäksi esimerkiksi koko työyhteisösi vuorovaikutussuhteiden tarkasteleminen voi olla osa työnohjausta.

Työn kehittämisen menetelmänä työnohjaus sopii niin yksilöille, työpareille, tiimeille kuin työyhteisöille työtehtävistä tai rooleista riippumatta. Työnohjaus on aina luottamuksellista eikä siellä käytyjen keskustelujen sisältöjä raportoida eteenpäin.

Työelämä ja muutoksen fasilitointi

Ratkaisukeskeinen valmennus työyhteisöille

Uskon, että sinulla itselläsi on voimavarat ja keinot myös ongelmiesi ratkaisemiseen. Valmennuksen aikana autan sinua suuntaamaan katsettasi tulevaisuuteen ja keskittymään ratkaisuihin ongelmiin keskittymisen sijaan.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa yhteistyömme pohjana toimii näkemys, jonka mukaan jokainen ihminen on itse oman elämänsä, työnsä ja ihmissuhteittensa paras asiantuntija. Siksi uskon, että sinulla on myös työyhteisösi jäsenenä voimavarat ja keinot kohtaamiesi haasteiden ratkaisemiseen. Valmennuksen aikana autan sinua suuntaamaan katsettasi tulevaisuuteen ja keskittymään ratkaisuihin ongelmiin keskittymisen sijaan. Tehtäväni on kannustaa sinua kulkemaan kohti sitä uutta, mitä haluat löytää nykyisen, haastavalle tuntuvan asian tilalle. Haluan vahvistaa toiveikkuuttasi, tilanteessa kuin tilanteessa.

Ratkaisukeskeinen valmennus tukee esimerkiksi luovuuden lisääntymistä, proaktiivisuuden kasvua, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä sekä itsensä johtamisen taitojen paranemista. Ratkaisukeskeisen toimintatavan lisääntyessä myös työyhteisösi toiminnan tuottavuus, työilmapiiri ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyvät.

Tavoitteellisena ja tulevaisuuteen suuntautuvana menetelmänä ratkaisukeskeinen valmennus sopii työn kehittämiseen yksilöille, ryhmille, tiimeille ja työyhteisöille työtehtävistä ja toimialasta riippumatta.

Muutosprosessien fasilitoiminen

Tehtäväni muutoksen fasilitaattorina on mahdollistaa ihmisten osallistamisen ja kuulluksi tulemisen onnistuminen muutoksen kaikissa vaiheissa.

Kyky muuttua ja sopeutua muutokseen ovat organisaatioiden menestymisen kannalta välttämättömiä taitoja, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jotta aito muutos on mahdollinen, on tärkeää huolehtia, että kaikki muutoksessa mukana olevat saavat osallistua myös sen toteuttamiseen. Minun tehtäväni muutoksen fasilitaattorina on mahdollistaa ihmisten osallistamisen ja kuulluksi tulemisen onnistuminen muutoksen kaikissa vaiheissa.

Henkilökohtaisesti olen ollut mukana lukuisissa kotimaisten ja kansainvälisten yritysten muutosprosesseissa ja erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat rakenteelliset ja kulttuuriset muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja. Tätä tietämystäni hyödynnän myös omien asiakkaitteni oppimista ja oivalluttamista tukevien muutosprosessien suunnitellussa ja toteutuksessa.

Perinteisten fasilitointimenetelmien lisäksi työkalupakistani löytyy lukuisia muotoilun maailmasta tulevia osallistamismenetelmiä ja työkaluja. Lähikontaktissa tapahtuvien tilaisuuksien lisäksi fasilitoin myös virtuaalisesti.

Organisaatiomuotoilu

Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatiomuotoilu on varteenotettava keino parantaa organisaation ja sen eri sidosryhmien välisiä, yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä tukevia rakenteita ja prosesseja.

Organisaatiomuotoilu on ihmislähtöistä muutostyötä, jonka tavoitteena on organisaatiota ohjaavan strategian, sen johtamisjärjestelmän ja toimintamallien kehittäminen kaikkia toiminnassa mukana olevia kuunnellen. Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatiomuotoilu on varteenotettava keino parantaa organisaation ja sen eri sidosryhmien välisiä, yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä tukevia rakenteita ja prosesseja.

Ajattelen, että jokainen organisaatio on peruslähtökohdiltaan systeeminen kokonaisuus, jonka kaikki osaset ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä toisiinsa. Siksi myös organisaatiossa tehtävät muutokset vaikuttavat sen toimintaan kokonaisvaltaisesti. Minun tehtäväni organisaatiomuotoilijana on kuljettaa muutostyötä suuntaan, joka on hyödyllistä sekä asiakas- että työntekijäkokemuksen näkökulmasta katsottuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakenteellisten seikkojen lisäksi organisaatiomuotoilun aikana syvennytään tutkimaan myös organisaation vaikutuspiirissä olevia ihmisiä ajatuksineen, tarpeineen, iloineen ja suruineen.

Soile Roth Luennot ja puheenvuorot

Luennot ja puheenvuorot

Olen vuosien ajan auttanut asiakkaitani rakentamaan parempaa johtajuutta ja ihmislähtöistä, inhimillistä työelämää yhteisen dialogin ja jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten vastaavien työskentelymenetelmien kautta. Lisäksi olen valmentanut, luennoinut ja pitänyt puheenvuoroja mm. seuraavista, organisaatioiden kulttuuriin ja työn arkeen liittyvistä teemoista:

  • itse- ja yhdessäohjautuvuus
  • ihmiskeskeinen johtaminen
  • työelämässä kokonaisena ihmisenä toimiminen
  • tunteet ja työelämä
  • empatia ja itsemyötätunto
  • itsetuntemuksen kehittäminen työn voimavarana
  • minätyö ja itsereflektio ammatillisen kasvun lähtökohtina
  • lisäksi luennoin ja kierrän yhteistyössä Erityisvoimien kanssa puhumassa eri alojen ammattilaisille neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niiden kanssa työelämässä toimimisesta.

Mikäli haluat kuulla minua myös teidän organisaatiossanne, tulen mielelläni.

Varaa tapaaminen

Tapaamiset onnistuvat etänä kaikkialle Suomeen

Opas 1

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737