Sujuva Työelämä
Valmennus ja työnohjaus

Business Coaching

Yhteistyömme lähtee aina liikkeelle niistä tavoitteista, joita kohti sinä haluat edetä. Prosessin aikana autan sinua kirkastamaan ajatuksiasi ja ottamaan käyttöön voimavarojasi niin, että voit saavuttaa tavoitteesi.

Business coaching -tapaamisissa pysähdytään työarjessa  merkityksellisiksi kokemiesi asioiden äärelle. Työskentely lähtee aina liikkeelle sinun tavoitteistasi, joskin taustalla vaikuttavat myös organisaation tavoitteet.

Coaching auttaa sinua kirkastamaan ajatuksiasi ja ottamaan käyttöön voimavarojasi niin, että voit saavuttaa tavoitteesi. Lisäksi se auttaa sinua keskittymään oikeisiin asioihin ja suunnittelemaan  toimintastrategioita, jotka auttavat sinua tekemään  parempia, tavoitteitasi tukevia päätöksiä.

Coachingin aikana voit turvallisin mielin tutkia itseäsi sekä haastaa omia asenteitasi ja uskomuksiasi. Pelkkiin suorituksiin keskittymisen sijaan saat tilaisuuden myös oman itsesi ja intuitiosi kuuntelemiseen sekä kehittymiskohteittesi ja vahvuuksiesi tunnistamiseen.

Business coachingin myötä sinun ja työyhteisösi:

 • työtyytyväisyys ja työhön sitoutuminen paranevat
 • itseohjautuvuus ja päätöksentekokyky vahvistuvat
 • itsensä johtamisen taidot kehittyvät ja paranevat
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot paranevat
 • oman ja toisten osaamisen ja voimavarojen tunnistaminen kehittyy
 • oppiminen ja innovatiivisuus lisääntyvät
 • toiminnan tuottavuus, laatu ja tuloksellisuus kasvavat

Muuttuvassa työarjessa business coaching toimii paitsi yksilöiden, myös tiimien, työyhteisöjen ja koko organisaation kehittymisen menetelmänä.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia, jossa pysähdytään työn ja siihen liittyvien kokemusten äärelle. Lisäksi tunteet, arvot ja uskomukset ovat työskentelyn aikana tärkeässä roolissa – siis sinä, kokonaisena ihmisenä.

Toimintana työnohjaus on reflektiivistä keskustelua, joka tukee ohjattavan ammatillista kasvua ja kehittymistä. Perustehtävän kirkastamisen ohella työnohjaus vapauttaa voimavaroja työn ja sen rajojen pohtimiseen ja tunnistamiseen. Samalla se parantaa kykyä kohdata muutoksia ja selvitä stressaavissa tilanteissa. Yhteisötasolla esimerkiksi työpaikan vuorovaikutussuhteiden ja yhteistyön tarkasteleminen ovat osa työnohjausta, jolloin siihen voivat osallistua työparit, tiimit ja kokonaiset työyhteisöt.

Työn kehittämisen menetelmänä työnohjaus:

 • mahdollistaa yhteisen, ohjatun keskustelemisen työstä
 • tukee johtajuutta ja toiminnan kehittämistä
 • sujuvoittaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • tukee yksilön ja yhteisön oppimista
 • lisää hallinnan tunnetta
 • vahvistaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista

Työnohjaus sopii yksilöille, työpareille, tiimeille ja työyhteisöille työtehtävistä, rooleista ja toimialasta riippumatta. Työnohjaus on aina luottamuksellista eikä siellä käytyjen keskustelujen sisältöjä raportoida eteenpäin.

Työelämä ja muutoksen fasilitointi

Tiimi- ja työyhteisövalmennukset

Kyky työskennellä itse- ja yhdessä ohjautuvasti, olla vuorovaikutuksessa tunnetaitoisesti ja suhtautua itseensä myötätuntoisesti ovat harvoin synnynnäisiä ominaisuuksia. Sen sijaan ne ovat taitoja, joita jokainen meistä voi oppia – tehtävästä tai roolista riippumatta.

Työn nopea muutos on tänä päivänä kiistaton osa organisaatioiden arkea. Teknologian kehittyessä monet perinteiset toimintamallit ja tehtävät siirtyvät historiaan, jolloin ongelmanratkaisun, luovuuden ja sujuvan yhteistyön toteutuminen tarkoittaa aivan uudenlaisen lähestymistavan valitsemista. Hierarkioiden ja suorituskeskeisyyden sijaan aito menestyminen edellyttää nyt taitoja, jotka aidosti tukevat ihmisen kokoisen työelämän toteutumista.

Kyky työskennellä itse- ja yhdessä ohjautuvasti, olla vuorovaikutuksessa tunnetaitoisesti ja suhtautua itseensä myötätuntoisesti ovat harvoin synnynnäisiä ominaisuuksia. Sen sijaan ne ovat taitoja, joita jokainen meistä voi oppia – tehtävästä tai roolista riippumatta.

Valmennan esihenkilöitä, tiimejä ja kokonaisia työyhteisöjä muun muassa seuraavista, ihmisen kokoista työelämää rakentavista aiheista:

 • itse- ja yhdessä ohjautuvuus
 • empatia- ja myötätuntoinen yhteistyö
 • luottamuksen rakentaminen ja arvostava vuorovaikutus
 • kuunteleminen ja palaute
 • vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen
 • itsemyötätunto
 • häpeän kohtaaminen työarjessa
 • itsereflektio työn voimavarana

Valmennuksissa saamasi taidot tukevat esimerkiksi luovuuden lisääntymistä, proaktiivisuuden kasvua, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä sekä itsensä johtamisen taitojen paranemista. Samalla myös työyhteisösi toiminnan tuottavuus, työilmapiiri ja kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyvät.

Muutosprosessien fasilitoiminen

Tehtäväni muutoksen fasilitaattorina on mahdollistaa ihmisten osallistamisen ja kuulluksi tulemisen onnistuminen muutoksen kaikissa vaiheissa.

Kyky muuttua ja sopeutua muutokseen ovat organisaatioiden menestymisen kannalta välttämättömiä taitoja, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Jotta aito muutos on mahdollinen, on tärkeää huolehtia, että kaikki muutoksessa mukana olevat saavat osallistua myös sen toteuttamiseen. Minun tehtäväni muutoksen fasilitaattorina on mahdollistaa ihmisten osallistamisen ja kuulluksi tulemisen onnistuminen muutoksen kaikissa vaiheissa.

Henkilökohtaisesti olen ollut mukana lukuisissa kotimaisten ja kansainvälisten yritysten muutosprosesseissa ja erityisesti digitaalisen murroksen mukanaan tuomat rakenteelliset ja kulttuuriset muutosvaatimukset ovat minulle tuttuja. Tätä tietämystäni hyödynnän myös omien asiakkaitteni oppimista ja oivalluttamista tukevien muutosprosessien suunnitellussa ja toteutuksessa.

Perinteisten fasilitointimenetelmien lisäksi työkalupakistani löytyy lukuisia muotoilun maailmasta tulevia osallistamismenetelmiä ja työkaluja. Lähikontaktissa tapahtuvien tilaisuuksien lisäksi fasilitoin myös virtuaalisesti.

Organisaatiomuotoilu

Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatiomuotoilu on varteenotettava keino parantaa organisaation ja sen eri sidosryhmien välisiä, yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä tukevia rakenteita ja prosesseja.

Organisaatiomuotoilu on ihmislähtöistä muutostyötä, jonka tavoitteena on organisaatiota ohjaavan strategian, sen johtamisjärjestelmän ja toimintamallien kehittäminen kaikkia toiminnassa mukana olevia kuunnellen. Muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatiomuotoilu on varteenotettava keino parantaa organisaation ja sen eri sidosryhmien välisiä, yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä tukevia rakenteita ja prosesseja.

Ajattelen, että jokainen organisaatio on peruslähtökohdiltaan systeeminen kokonaisuus, jonka kaikki osaset ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä toisiinsa. Siksi myös organisaatiossa tehtävät muutokset vaikuttavat sen toimintaan kokonaisvaltaisesti. Minun tehtäväni organisaatiomuotoilijana on kuljettaa muutostyötä suuntaan, joka on hyödyllistä sekä asiakas- että työntekijäkokemuksen näkökulmasta katsottuna. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakenteellisten seikkojen lisäksi organisaatiomuotoilun aikana syvennytään tutkimaan myös organisaation vaikutuspiirissä olevia ihmisiä ajatuksineen, tarpeineen, iloineen ja suruineen.

Soile Roth Luennot ja puheenvuorot

Luennot ja puheenvuorot

Olen vuosien ajan auttanut asiakkaitani rakentamaan parempaa johtajuutta ja ihmislähtöistä, inhimillistä työelämää yhteisen dialogin ja jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten vastaavien työskentelymenetelmien kautta. Lisäksi olen valmentanut, luennoinut ja pitänyt puheenvuoroja mm. seuraavista, organisaatioiden kulttuuriin ja työn arkeen liittyvistä teemoista:

 • itse- ja yhdessäohjautuvuus
 • ihmiskeskeinen johtaminen
 • työelämässä kokonaisena ihmisenä toimiminen
 • tunteet ja työelämä
 • empatia ja itsemyötätunto
 • itsetuntemuksen kehittäminen työn voimavarana
 • minätyö ja itsereflektio ammatillisen kasvun lähtökohtina
 • lisäksi luennoin ja kierrän yhteistyössä Erityisvoimien kanssa puhumassa eri alojen ammattilaisille neuropsykiatrisista vaikeuksista ja niiden kanssa työelämässä toimimisesta.

Mikäli haluat kuulla minua myös teidän organisaatiossanne, tulen mielelläni.

”Suosittelen vahvasti Soilea kenelle tahansa, joka tarvitsee taitavaa leadership coachia. Hän on erinomainen kuuntelija, joka osaa poimia asioista relevantit pointit ja kysyä oikeita kysymyksiä, joiden avulla coachattava pääsee omassa ajattelussaan eteenpäin. Kaiken perustana on Soilen rautainen johtamisen ammattiosaaminen, jonka avulla hän auttaa coachattavaansa tekemään oivalluksia ja huomaamaan uusia näkökulmia."

Emma, Head of Employee Experience

Varaa tapaaminen

Tapaamiset onnistuvat etänä kaikkialle Suomeen

Itsemyötätunto-opas

Tietojen lisäämisen jälkeen opas saapuu sähköpostiisi.

Ota yhteyttä!

info@secondself.fi | +358 400 782 737